Innowasiýa

Galyndylar - hapalar gaýtadan ulanylmaýan galyndylara, ýagny himiki galyndylara simap, floresan lampalar we ş.m; 30 ýyldan soň çüýreýän nebit senagatynyň...

Innowasiýa

Ykdysadyýetde köplenç talap bar bolsa teklip hem döreýär. Şunuň ýaly bäsdeşlik elbetde marketing boýunça hünärmenleri, ýöne marketing hem däl, internet...

Innowasiýa

Elbetde her bir adama aýratynlykda sapak bermegiň zerurlygy ýok. Biziň bu makalada gürrüň edýän temamyz halkara tejribesinde köpden bäri ulanylýar....

Bazar

Badamjanyň watany Gündogar Aziýa - Hindistan we Birma​ hasaplanýar. Bu gök önüm bütin dünýäde gowy görülip we dürli ýurtlaryň aşhanasynda...

Innowasiýa

Çig mal hökmünde termoplastyň​ dürli görnüşleri ulanylýar: polietilen; PWH​ (poliwinilhlorid); polipropilen; polimetilmetakrilat​ (PET); ABS plastik; polistirol; polikarbonat. Gerekli çig mallaryň köp bölegi Türkmenistanda...

Innowasiýa

Bu gün bazarda hödürlenýän teklipleriň sany-sajagy ýok, käte ýoldaşyňy, kärdeşiňi ýa-da söýgüliňi nädip geň galdyryp biljegiň barada pikirlenmeli bolýaň. Doglan...

Bazar

Ýeralma çörekden soň iň köp sarp edilen iýmitleriň hataryna girýär. Naharlaryň hemmesine diýen ýaly goşulýar. Ýeralmanyň watany Günorta Amerika. Ol...

Innowasiýa

Termoplastawtomat​ - ýokary temperaturanyň täsiri esasynda plastmassa dürli şekil berýän enjam. Enjamyň gurluşy esasynda, plastmassa önümi islendik görnüşe we ululygy...

Bazar

Öz işi bolanlar bazaryň ýagdaýyna hemişe gözegçilik edýärler, bazardaky möwsümleýin üýtgemeler harytlary ýa-da hyzmatlary ýerlemekde has hem amatly ýagdaýy döredip bilýär....

Innowasiýa

Soňky ýyllarda hünäri bolup menzilara işläp biljek adamlar üçin, internet dünýäsi gazanç etmäne köp-köp mümkinçilikler açdy, oňa mysal edip internetdäki frilans biržalaryny...