Bazar

Söwda-satyk işlerini, ylaýtada eksport işlerini halkara derejede alyp barmak aňsat iş däl. Her nähili bolsa-da, internet ulgamynyň ösmegi bu ugurda...

Innowasiýa

“Bring your own device ” gysgaça BYOD , ýagny ÖEÝG “Öz enjamyňy ýanyňda getir” diýilýäni, tehnologiýa äleminde öz-özünden dörän ugurlaryň...

Bazar

2019-njy ýylda, dünýäde eksport ediji esasy ýurtlar Meksika, Gollandiýa, Ispaniýa, Marokko, Türkiýe, Fransiýa, Kanada, Belgiýa ...we ş.m. 100 ýurdyň içinde...

Innowasiýa

Öz işiňi üstünlikli gurmagyň we inwestirlemegiň​ esasy usuly, öz wagtynda, gerek ýerinde, gerekli adamlar bilen aragatnaşykda bolmakdan ybarat. Networking​ – bu ýerlikli...

Bazar

Tehnologiki ösüşiň netijesinde, ykdysadyýetiň sanlaşdyrylmagy, pudaklaryň awtomatlaşdyrylmagy bilen köp hünärler zähmet bazaryndan çykarylýar. Mysal üçin, Türkmenistanda bankomatlaryň peýda bolmagy we...

Innowasiýa

Günbatarda uly meşhurlyga eýe bolan maliýeleşdirmegiň çeşmeleriniň biri wençur kapitalydyr. Bu görnüşli maýa goýum işjeňligi bilen meşgullanýan barly adamlara “business...

Bazar

Dünýäde kofe bazarynyň dolanşygy birnäçe milliard ABŞ dollaryna barabar. Kofe dünýäde iň köp satylýan önümleriň biridir. Bu önümi eksport edýän...

Innowasiýa

Işewürlik karty-etikanyň elementlerinden biridir. Onuň kagyz görnüşi ilkinji gezek 1786-njy ýylda Germaniýada ulanylyp başlanýar. Geljekde hyzmatdaş bolmak isleýän adamyňyz tarapyndan,...

Bazar

Franşiza - bu başga biriniň brendini kanuny usulda peýdalanmak. Dünýä belli brendler diňe bir öz önümini hödürlemek bilen çäklenmän, eýsem-de...

Innowasiýa

Kompaniýanyň tygşytlan kagyzy, oňa ykdysady bähbit getirýär, ondan başga-da tebigatdaky bütin tokaýy halas etmesede, belki bir sany agajy halas edýär....