Innowasiýa

Bulut tehnologiýalarynda maglumat saklamak diýmeklik - bulut hyzmatyny berýän kompaniýa tarapyndan öz wirtual serwerlerinde siziň maglumatlaryňyzy saklamak üçin size berilen ygtyýarlyk diýmekdir. Netijede siziň maglumatlaryňyz...

Bazar

Öz işiňi giňeltmek - bu alyp barýan işiňiziň fiziki gerimini ulaltmak diýmek. Meselem, belli bir önümçilik bilen meşgullanýaňyz, goşmaça önümçiligi...

Bazar

Söwda, dünýäniň iň gadymy pudaklaryndan biri. Has hem türkmenler üçin söwda nätanyş bir zat däl, geçmişde biziň täjir ata-babalarymyz öz...

Innowasiýa

Tehnologiýa sebäpli dünýä hemişe üýtgäp durýar. Bu üýtgeşmeleri kabul etmedik ýagdaýyňyzda, “yza galaklyk” howpy döreýär. Kompaniýalar bazarda aýakda saklanmak üçin,...

Innowasiýa

Simsiz tehnologiýa- adyndan belli bolşy ýaly, kabel ýa-da sim geçirijileri ulanmazdan aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýän tehnologiýa. Tehnologiýanyň ösmegi hem-de...

Bazar

Taryhy çeşmelere görä, almanyň mekany Merkezi Aziýa diýilýär. Hat-da köp halklaryň dininde we ynanjynda-da bu miwe orun eýeläpdir, galyberse-de, Adam...

Bazar

Ýokary tehnologiýalaryň kömegi bilen hasaplaşyklaryň geçirilişi gitdigiçe aňsatlaşýar we tizleşýär. Halkara töleg ulagmlarynyň üsti bilen pul hasaplaşyklarymyzy geografiki ýerleşýän ýerimize garamazdan...

Bazar

Kärhanalar, telekeçiler ýa-da beýleki hususy taraplar halkara maliýe guramalaryndan öz biznes meýilnamalary üçin karz almaga isleg bildirenlerinde halkara maliýe ulgamynda...

Innowasiýa

Internet ulgamynyň ösmegi diňe bir maglumat alyş-çalşyny  aňsatlaşdyrman eýsem-de adamlaryň we kärhanalaryň arasyndaky haryt dolanyşygyny hem aňsatlaşdyrýar. Bütin ýer ýüzünde diýen ýaly...

Innowasiýa

QR- code (Quick Response Code) iňlisçeden kodyň tizleşdirilen jogaplamasy diýip terjime edilýär. QR-kodyň içinde islendik maglumaty sygdyryp bolar. QR-koduň şekili...