Bazar

Halkara tejribesinde daşary söwda amallarynyň, ýagny, eksport we import şertnamalarynyň iki tarap üçin hem amatly we ygtybarly ýerine ýetirilmegi üçin...

Innowasiýa

Elektron resminama - bu elektron gol bilen gol çekilip bilinýän we degişli elektron formatda faýl görnüşinde kompýuter gurşawynda saklanýan, kagyz...

Innowasiýa

Täze önüm işläp çykarylýança köp sanly serişde we wagt gerek bolýar. Ýokary derejeli basyş güýji ulanylyp guýma usulynda plastikadan ätiýaçlyk...