Biznes

Türkmenistanda iň meşhur we köp ýaýran miweleriň biri tut hasaplanýar. Käbir şäherleriň we obalaryň köçelerinde, mundan 100 ýyl ozal ekilen...

Biznes

“Sakla samany, geler zamany” türkmen halk nakyly. Oba hojalygynyň önümlerini, uzak möhletleýin saklamak elmydama iň esasy soraglardan biri hasaplanýar. Her...

Biznes

​​​​​​​Internet ulgamy, onlaýn söwda, uzakdan iş alyp barmaklyk umuman sanly ykdysadyýetiň barha ösmegi IT (Infarmasion tehnologiýalar) hünärmenlere bolan talaby artdyrdy....

Biznes

Türkmenistanyň ýer, suw we toprak şertlerine iň gowy uýgunlaşan agaçlaryň biri tut agajy diýsek ýalňyşmarys. Adaty türkmen obalaryny bolsa ösüp...

Biznes

Selami Gökgöl - täsin bolan çekirtge we beýleki mör-möjekleriň önümçiligini ugrukdyran we onuň eksporty bilen meşhurlyk gazanan Türkiýeli biznesmen. Günlerde...

Biznes

Nahar sargyt etmek üçin restoran agregatory näme?  Nahar agregatory - ulanyja golaý-goltumda bar bolan naharhanalar barada maglumat berýän we nahar...

Biznes

Häzirki wagtda dünýäde emeli etiň önümçiligi barha güýçlenýär, oňa sintetiki et hem diýilýär. Mysal üçin, 2020-nji​ ýylyň dekabryndan başlap Singapur...

Biznes

Gadymy döwürlerde söwda kerwenleri özleri bilen gurt alyp gidipdirler, onuň sebäbi hem gurt uzak wagtlap zaýalanman tagamyny saklapdyr. Şeýle hem...

Biznes

Halkara derejä çykmak we maýa goýum çekmek isleýän kompaniýalar köplenç öz aksiýalarynyň belli bir bölegini gazna biržalarynda satuwa çykarýarlar. Şeýlelik...

Biznes

2020-nji​ ýyl dünýäni düýpgöter üýtgeden ýylyň biri hökmünde taryha girer. Bu dörän ýagdaýa garamazdan, käbir biznes ideýalar we aktiwler üstünlik...