Biznes

Künji birnäçe müň ýyl bäri adamzada mälimdir.  Ol diňe bir iýmit ugrunda däl, eýsem lukmançylykda we kosmetologiýada, şeýle hem iýme...

Biznes

Soýa bugdaý we tüwi bilen birlikde iň köp sarp edilýän oba hojalyk ekinlerinden biridir. Bu ösümlik azyk senagatynda giňden ulanylan,...

Biznes

Haltajyklardaky çaýlar birinji we ýokary hilli gök we gara çaýyň önümçiliginiň galyndysyndan öndürilýär. Käbir seýrek ýagdaýlarda ony öndürmek üçin granula...

Biznes

Aýna - gaýtadan işläp bolýan önüm, ony doly täzeden işläp, ýenede çig mal hökmünde ulanyp täze bir önüm çykaryp bolýar....

Biznes

Asyrlar boýy diňe içgi diýlip hasaplanýan düýe süýdünden, indi süýt kokteýlleri​, doňdurmalary, çaga iýmitini hatda şampun hem öndürilip başlandy. Düýe...

Biznes

Jemgyýetiň hal ýagdaýynyň ösmegi bilen adamlaryň komforta​ bolan islegi barha artýar, olaryň sanitariýa we gigiýena bolan garaýşy üýtgeýär. Indi sarp...

Biznes

Dünýä halklarynyň aşhanalary daşary ýurtlarda giň gerimde ýaýrandyr. Olardan esasy tanalýanlary italýan, hytaý, hindi, fransuz, türk we ýene-de köp sanly...

Biznes

Adamyň maliýe ýagdaýyna garamazdan kartoşka ýagny, ýeralma bazarda mydama uly islegden peýdalanýar we ony ýerlemegiň möwsümi bolmaýar. Türkmenistandaky daýhanlaryň içinde...

Biznes

Efir ýaglary gymmatly önüm hasaplanýar, müňýyllyklaryň dowamynda lukmançylykda, kosmetologiýada we parfýumeriýada giňden ulanylyp gelinýär. Türkmenistanda efir ýaglaryny öndürmeklik üçin ulanylýan...

Biznes

Ýagyş ýagan wagty ýanymyz bilen uly saýawany alyp çykanyňdan, üstübaşymyzy​ suwdan gorajak we jübä sygýan ýapynja bolsa kem bolmazdy. Bir...