Biznes

Ýagyş ýagan wagty ýanymyz bilen uly saýawany alyp çykanyňdan, üstübaşymyzy​ suwdan gorajak we jübä sygýan ýapynja bolsa kem bolmazdy. Bir...

Biznes

Dünýäde audio kitaplar barha meşhurlyk gazanýar. Eger siz çeper eserden başlamakçy bolsaňyz, awtorlyk hukugy bilen baglanyşykly kynçylyklardan gaça durmak üçin...

Biznes

Türkmenistanda soňky on ýyllykda awtoulaglaryň sany artdy. Bir awtoulagyň pokryşkalary ortaça 5 ýyldan könelýär we çalyşmaklyk zerur bolýar. Ýönekeý hasap...

Biznes

Türkmen halkynyň çaýa bolan söýgüsi asyrlardan bäri dowam edip gelýär. Çaý içmeýän adam ýok bolsa gerek. Ýyl-ýyldan adamlaryň arasynda sagdyn...

Biznes

Türkmenistanyň klimaty, özboluşly ýagtylyga we ýylylyga eýedir. Ýylyň dowamynda ortaça 10 -20 gün aýazly howa bolup, 230 -270 gaty sowuk...

Biznes

Döwrebap dünýäde hajathana kagyzy ilkinji zerurlyklaryň biri hasaplanýar we bazarda mydama uly islegden peýdalanýar. 2020-nji ýylda hajathana dünýäde iň köp...

Biznes

Hemmämiziň bilşimiz ýaly trotuar plitkalary - köçeleri, geçelgeleri, ýol-ýodalary, jaýlaryň töwereklerini düşemek üçin ulanylýar. Plitkalar suw, sement, çagyl ýa-da rezin...

Biznes

Oba hojalygynda, ýyladyşhana biznesi, edilen çykdajylary iň tiz ödeýän ugurlaryň biri hasaplanýar. Düşewüntlik​ möhleti 2 ýyla çenli, möçberi iň pes 30...

Biznes

Düýe ýüňüniň peýdaly we üýtgeşik aýratynlyklaryny, beýleki haýwanlaryň ýüňi bilen deňeşdirmek mümkin däl. Türkmenistanda esasan düýeleriň bir örküçli görnüşi bolan Arwana...

Biznes

Süýt-gatyk gadymdan bäri halaýan iýmit önümlerindendir. Peýnir önümçiligi barada gürrüň etsek, egerde tagamy mazaly bolan naýbaşy peýniri öndürip bilsek bazarda biziň...