Biznes

Düýeguş ýa-da başgaça aýdanymyzda straus ýetişdirmek - telekeçiler üçin ekzotiki biznesleriň biri bolmagy mümkin. Elbetde bu töwerekler üçin seýrek bolan bu...

Biznes

Duzly gowagyň peýdasy barada aýtsak, ol dem alyş ýollary keselli adamlar üçin örän peýdaly hasaplanýar. Ionlaşdyrylan (otrisatel bölejikleri bilen doldurylan),...

Biznes

Mesge ýagy - gündelik sarp edilýän iýmitleriň hataryna girýär, ol uly hem kiçi üçin peýdaly iýmit hasaplanýar. Umuman bazarda mesge...

Biznes

Türkmenistan üçin biznes. Skotçuň ulanylmaýan ýeri ýok bolsa gerek, onuň sebäbi hem skotç, döwrebap adamyň “kömekçisi” hökmünde mydama eliniň aşagyndaky...

Biznes

Sykylan miwe suwlary – witaminlere we antioksidantlarda baý bolan jana şypaly tebigy önümleriň biri. Häzirki döwürde ýaşlaryň arasynda sagdyn...

Biznes

Türkmenistan üçin biznes. Balykçylyk hojalygy - azyk senagatynyň geljegi uly bolan ugurlarynyň biridir. Balyk önümleri, ýer ýüzüniň ilatynyň ýarysyndan gowragynyň...

Biznes

Her bir ýurt, şäher özüniň medeniýeti, aýratyn bir dizaýny bolan el işleri bilen tapawutlanýar. Häzirki döwürde, bazarlarda islän zadyňy satyn alsa bolýar, emma “El işleri” ýa-da daşary...

Biznes

Işçi ellikleriň önümçili, az meýdança, az maýa goýum bilen amala aşyrylmagy mümkin we köp işçi güýjüni talap etmeýän önümçiliklerden biri....

Biznes

Erkek adamyň gündelik geýýän egin-eşikleriniň içinde erkek köýnegi onuň aýrylmaz bölegi hasaplanýar. Dogry saýlanan köýnek erkek adama özboluşly gelşik berýär....

Biznes

Arassa deriden kemer önümçiligini gurnamak erkege hem aýala başardar. Munuň üçin ýörite gurnalan giň önümçilik meýdanyny taýýarlamaga zerurçylyk ýok. Başlangyç...