Biznes

Türkmenistan üçin biznes. Öý towuklarynyň eti we ýumurtgalary özüniň özboluşly tagamy we ýokumlylygy bilen tapawutlanýar. Bu önümlere bazarda mydama islegiň ýokary bolýandygy üçin kärhana şertlerinde ýetişdirilen towuklara garanyňda has gymmat bahadan satyp bolýar.  

Biznes

Türkmenistan üçin biznes. Organiki dökünler haýwanlaryň dersinden ýa-da çüýrän ösümliklerden we miwelerden öndürilýär. Dökünler oba hojalygynyň we azyk senagatynyň önümlerini...

Biznes

Türkmenistan üçin biznes. Günebakar giňden ýaýran ekinleriň biri. Günebakar yssa çydamly, suwy gowy görýän, umuman yzygiderli idegi talap etmeýän ekinlerdendir...

Biznes

Türkmenistan üçin biznes. Ýurdumyzda adamlaryň tiz tagamlara bolan islegleri barha artýar, sebäbi bişirmesi aňsat, tiz we elýeter,... Hödürlenýän pikir, ýarym fabrikat...

Biznes

Plastiki çüýşeleriň (baklaşkalaryň) tebigatda öz-özünden dargamasy üçin 300 ýyldan 1000 ýyla çenli wagt gerek bolýar. Plastikleri ýakmaklyk bolsa daşky gurşawa...

Biznes

Türkmenistan üçin biznes. Bedenäni hatda öýüň içinde hem saklap bolýar (sanitar-gigiýeniki kadalardan ötri şeýle etmek maslahat berilmeýär). Kiçijik guşçylyk hojalygy...

Biznes

Penobloklar dürli ölçeglerdäki kerpiç görnüşinde we monolit plitalar görnüşinde çykarylýar. Penobeton berkligi boýunça tapawutlanýar: D400 we D500 görnüşleri berkligi iň...

Biznes

Häzirki wagtda adamlaryň dürli bakteriýalardan we wiruslardan goranmak üçin, dürli antibakterial serişdeleri ulanmaýany az bolsa gerek. Birnäçe ýyl ozal bu...

Biznes

Çörek önümleriniň önümçiligi maýa goýum talap edýän, emma adamlar tarapyndan gündelik sarp edilýän, şol bir wagta – da köp sanly...

Biznes

Bazarda “Pampers” diýlip tanalýan arlyklar, ulanyş möhletiniň bary ýogy bir gezeklik harytdygyna garamazdan, bahasy gaty arzan däl we muňa...