Biznes

Egin-eşik bazarynyň uly bölegini aýakgaplar tutýar. Şu nukdaý nazardan, Türkmenistanda aýakgap önümçiligini gurnamak şowly biznesleriň biri bolar, gazanyljak peýdanyň uly...

Biznes

Eger-de siz Türkmenistanda jorap önümçiligini ýola goýmakçy bolýan bolsaňyz onda siz dogry biznesi saýladygyňyz bolar, sebäbi jorabyň esasy çig maly...

Biznes

Türkmenistanda tigir sürmek bilen meşgullanýanlaryň sany gün saýyn artýar. Tigiri gündelik işi üçin däl-de, wagtal-wagtal sürmekligi halaýan adamlaryň köpüsi...

Biznes

Guýma doňdurma - söwda ýerinde öndürilýän, tekerjikli enjamlarda satylýan önüm. Onuň taýýarlanyş tehnologiýasyny tejribesi bolmadyk islendik adam öwrenip biler:

Biznes

Süňk ýa-da etli süňk ununyň önümçiligi, düýbinden diýen ýaly galyndysyz önümçilik bolmak bilen çäklenmän, üstesine ol, adatça zyňylýan süňkleri ýa-da...

Biznes

Biz bu makalada sabynyň käbir görnüşleriniň uly senagat görnüşinde däl-de, öý şertlerindäki önümçilik mümkinçilikleri barada gürrüň ederis.

Biznes

Köp ýurtlarda makaron önümleri ulanylşy boýunça ilkinji orunda durýan azyk önümleriniň hataryna girýär.

Biznes

Kruassan - fransuz dilinden “Ýarym aý” diýlip terjime edilen, ýagny şekili ýarym aýa meňzeş gatlanan hamyrdan bişirilen konditer önümidir. Onuň...

Biznes

Adamlaryň ýaşaýan ýa-da işleýän her bir binasynyň içi hem-de daşy arassaçylyga mätäçdir. Diýmek, öýlerde, ofislerde, binalarda arassaçylyk hyzmatyna...

Biznes

Soňky döwürlerde emeli daşdan ýasalan önümler örän uly meşhurlyga eýe bolýar. Emeli daş tebigy daşa seredeniňde arzan we berk hasaplanýar.