Biznes

Bu önümçiligiň senagatlaşdyrylan görnüşine başlan telekeçi, bu görnüşdäki önümçiligi başlan ilkinjilerden bolmagy mümkin.

Biznes

Terje gök otlar - witaminlerden baý bolan önümdir. Bilişiňiz ýaly gündelik durmuşda otlar saçakda diri goýulýar ýa-da nahara dogralýar, kämahal...

Biznes

Doňdurma – çagalaryň we ulularyň iň söýgüli tagamy. Eger-de siz biznesiň şu görnüşini ele almakçy bolsaňyz, onuň üstünlikli boljakdygyna şübhelenmäň,...

Biznes

Günümizde, Türkmenistanda günde, hepdede iň bolmanda aýda bir gezek hem bolsa, sargyt bilen öýüne taýýar nahar getirtmeýän az bolsa gerek....

Biznes

Distillirlenen suw – munyň özi düzümindäki mineral garyndylardan, organiki maddalardan we duzlardan arassalanan suwuň görnüşidir. Bu suw medisina ulgamynda, laboratoriýalarda,...

Biznes

Bu gezekgi biznes ideýamyzda tokaý miweleri barada gürrüň etmegi makul bildik. Tokaý miweleri – ýer tudana, smorodina, malina, böwürslen ýaly...

Biznes

Öz hususy hojalyk fermasyny açmak isleýänler üçin, gissar tohumly goýunlary köpeltmek şowly ugurlaryň biridir. Bu goýunlara elit goýunlar hem diýýärler....

Biznes

Yssy howa şertlerinde arassalanan agyz suwuny öndürmeklik ýeterlik derejede girdeji getirip biljek iş görnüşleriniň biridir. Emma aňsat ýaly bolup görünse-de,...

Biznes

Kagyz paketler, polietilen paketlerden arzanlygy we ekologiki taýdan arassalygy bilen tapawutlanýar. Dünýäde barha halkara standartlarynyň talaplaryna geçmek trendiniň artýandygyny ...