Maliýe

Biznes aýlaw (iňls. Business cycles) – diýlip ykdysadyýetiň ösüp ýene-de pese düşüşini öz içine alýan döwrüne aýdylýar, bazar ykdysadyýetinde hökmany...

Maliýe

"Invoice​" telekeçileriň arasynda "hasap-faktura" diýlip atlandyrylýan -  alyjy bilen satyjynyň arasyndaky geleşigi​ jikme-jik görkezýän möhür we gol bilen tassyklanan täjirçilik resminamasydyr....

Maliýe

Her bir adam näçe ýaşda bolsada maddy taýdan garaşsyz bolmagy isleýär. Ýaşyň ulaldygyça bolsa kellede “indi giçmi​?” ýa-da “wagt azalýar”...

Maliýe

«Aşgabat gazna biržasy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2021-nji ýylyň 21-nji aprelinde bäsleşikli söwda arkaly «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň paýnamalarynyň ýerleniljekdigi...

Maliýe

I çärýek we mart aýy üçin salgytlar, ýygymlar we hökmany pensiýa ätiýaçlandyrma tölegi

Maliýe

Umumy kabul edilen ykdysady nazaryýete laýyklykda – ykdysadyýete täsir edýän iň esasy faktor - bu sarp edijileriň islegi hasaplanýar. Haryda...

Maliýe

Döwrebap adamlar ykdysadyýet bilen içgin tanyşmak isleýärler, onuň sebäbi ykdysadyýet olaryň durmuşynda uly orun eýeleýär. Pul-karz syýasatynyň kämilleşmegi bilen, gün-günden...

Maliýe

Belki siz bir kompaniýa bilen partnýor​ bolmagy göz öňünde tutýansyňyz​, bir kompaniýa işe girmäge höwes​ edýänsiňiz ýa-da bir kompaniýanyň aksiýasyny...

Maliýe

Türkmenleriň maliýe gatnaşyklary öz gözbaşyny gadymdan alyp gelýär. Türkmenleriň gadym eýýamdan uly möçberde altynlary, kümüşleri, şaý-sepleri, emläkleri we mallary bolupdyr....

Maliýe

Nawinder​ Sarao​ - gazna biržasynyň taryhynda at goýan londonly treýder (birža söwdegäri)​. Onuň Asperger​ keseli (autizmiň​ bir görnüşi), oňa matematika...