Maliýe

Sanlar bilen işleýän köp işgärler Microsoft Excel programmasy bolmasa öz işlerini nädip alyp barmalydygyny göz öňüne hem getirip bilmeýärler. Isle...

Maliýe

Fond biržasy ýa-da gazna biržasy- gymmatly kagyzlaryň alynýan we satylýan bazary. Biržalar fiziki görnüşli birde ýer ýa-da elektron görnüşinde söwda...

Maliýe

Üstünlik gazanan adamlar, dessine beýle bolmadylar. Köp adamlaryň başga bir adamda bir bada görýän meşhurlygy, baýlygy, karýerasy – wagt bilen...

Maliýe

Ykdysady çaklama – geljekde bir ykdysady wakanyň bolup-bolmajagy, bahalaryň peselip -peselmejegi barada dürli usullar bilen geçirilen seljermeleriň netijesinde berilýän deslapky...

Maliýe

Ýönekeý sözler bilen aýdanymyzda, ýitgisizlik nokady – çykdajylary ýapyp zyýana galmazlyk üçin näme, näçe satmalydygyny görkezýän bir kesişme. Telekeçi bu...

Maliýe

Täze işe başlan kärhanalara köplenç erkin pul serişdeleri ýetmezçilik edýär. Önüm çykarmak prosesiniň meýilleşdirilen möhletinden uzaga çekmegi, önümçilikde göz öňünde...

Maliýe

Puluň häzirki gymmaty PV bilen (iňl.Present value-häzirki gymmaty) we geljekki gymmaty FV bilen (iňl.Future Value-geljekki gymmaty) aňladýar.  Meselem siz bir banka 1000 manat puly bir...

Maliýe

Maliýe taýdan sowatly bolan adamlar maşgala durmuşynda​ bolsun, şahsy durmuşynda bolsun, gabat gelýän ykdysady meselelerden arkaýyn baş alyp çykyp bilýärler​,...

Maliýe

Audit – geçirilen buhgalter amallar esasynda bar bolan maglumatlaryň dogrudygyny we doludygyny​, olaryň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyk gelýändigini kesgitlemek hem-de barlagyň...

Maliýe

Öňler adamlar özüne zerur gerek bolan harytlaryny elinde bar bolan harydyna çalyşýardylar (barter edýärdiler), soň-soňlar ölçeg birligi hökmünde altyn, kümüş...