Maliýe

Balans hasabaty, kompaniýanyň ýagdaýyna baha bermek, onuň maliýe suratyny açaçan​ görmek üçin niýetlenen bolsada, köp adamlar bu hasabata kynlyk bilen düşünýärler...

Maliýe

Bitkoin​ eliňi degirip ýa-da görüp boljak fiziki şekilden​ ybarat bolan maddy gymmatlykdäl​. Ol diňe bir sanlardan düzülen internet torundaky maddydäl​ gymmatlykdyr. Bitkoiniň​ san düzüminiň...

Maliýe

SWIFT​ (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) Bütindünýä bankara maliýe telekommunikasiýa jemgyýeti - banklaryň maliýe maglumatlaryny alyp-bermek we halkara töleglerini...

Maliýe

Soňky ýüz ýyllygyň dowamynda önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmakda tehnologiýa möhüm orny eýeledi – olar, ýönekeý oba hojalygyndaky elektron gurallaryndan başlap, uly...

Maliýe

Işleri şowly bolan köp telekeçileriň tapawudy, olaryň gözüni ýumup riske​ girmeginde we niýetlän işine başlamagynda, onuň sebäbi hem, öz aşjak işine, biznesine​...

Maliýe

Soňunda yzyna gaýtmazlyk​ töwekgelçiligi bar bolandygy sebäpli, karz bermeklik riskli​ we çylşyrymly bank amallaryndan​ biridir. Töwekgelçilikleri azaltmak bankyň esasy wezipelerinden biridir. Karz arzany kabul edenden...

Maliýe

Ykdysadyýet we maliýe bilen gyzyklanýan bolsaňyz, "öküzlere" we "aýylara" duş bolan bolsaňyz gerek, elbetde hakyky bolanlara däl. Bazar ykdysadyýetinde bazarlaryň...

Maliýe

Infobiznes​, ýa-da başgaça aýdanymyzda öz öwrenen (edinen) ylymyňy​, bilimiňi, ussatlaşan​ ugruň​ boýunça edinen tejribäňi dürli görnüşlerde başgalara ýerlemek iň bir girdejili ugurlaryň biri...

Maliýe

Dollaryň altyn standarty (altyna berkidilmegi) ýatyrylanyndan bäri 50 ýyl çemesi wagt geçen hem bolsa, ABŞ dollaryna bolan talap bütin dünýäde...

Maliýe

Forex - dürli ýurtlaryň pul birlikleriniň alyş- çalyş bazary. Ady FX-market diýilip gysgaldylyp tutulýan bu bazarda, her gün trillionlarça daşary...