Maliýe

Öz işiňi açmagyň giňden ýaýran usuly, bu bazardaky islegden we teklipden ugur almak. Munuň üçin belli bir wagt bazary öwrenmeli...

Maliýe

Halkara söwda şertnamalarynda  köp duşýan “incoterms” sözüni eşiden bolsaňyz gerek. Dünýäde söwdany ýeňilleşdirmek üçin, Halkara Söwda Palatasy (HSP) resmi taýdan 1936-njy ýyldan bäri “Halkara söwda şertleri” diýlip...

Maliýe

Faktoring sözi iňlis dilindäki “factor” sözi bilen bir hatarda, “komissioner”, “agent”, “araçy” ýaly manylary hem bardyr. Faktoring amallarynyň üsti bilen köplenç taraplaryň...

Maliýe

Her bir adamyň öz gowy görýän filmleri ýa-da okamagy halaýan kitaplary aýry-aýry bolsa-da, käbir filmler beýlekilere garanda has köp meşhurlyga...

Maliýe

Gymmatly kagyzlar bazary - ösen maliýe ulgamlarynyň aýrylmaz bölegi hasaplanýar. Her bir bazarda bolşy ýaly, gymmatly kagyzlar (GK) bazary islege we teklibe...

Maliýe

Kriptowalýuta bütinleý sanly pul hasaplanylyp ol fiziki forma eýe däldir, ol hiçbir döwletiň pul birligine ýa-da haýsy hem bolsa beýleki...

Maliýe

Gymmatly kagyzlar - döwlet tarapyndan düzgünleşdirilen şertlere laýyklykda goýberilen we belli bir emläge (paý, gymmatlyk, algy we ş.m.) bolan hukuklary...

Maliýe

Kämahallar tölemäge ýa-da almaga degişli göterimleriň möçberini hasaplamakda kynçylyk çekilýär. Munuň üçin başlangyç matematika derslerinden baş çykarmak ýeterlikdir.

Maliýe

Soňky döwürlerde telekeçilik işini guramak boýunça okuw maslahatyny berýän bilermenleriň, iňlisçe Business Coach diýilýän adamlaryň, köplenç girdejini aktiw we passiw...

Maliýe

Şowly telekeçi bolmak üçin köp kitap okamaklyk şertdir. Giň düşünjeli bolmak, giňişleýin pikir edip bilmek, tiz ýagdaýda çözgüt tapmak, bularyň...