Maliýe

“Geleşik” sözi kanunçylykda köp gabat gelen we edaralaryň resminama aýlanyşygynda kän ulanylan sözlerden biri. Köplenç bu söze “şertnama” ýa-da “kontrakt”...

Maliýe

Şahsy taraplaryň girdejilerine salgytlaryň salnyşy bütin dünýäde diýen ýaly iki görnüşde alnyp barylýar: biri raýatlyk boýunça we ýene biri hem...

Maliýe

Sada dil bilen aýdanymyzda birža, söwda bilen meşgullanýan adamlaryň (ýa-da olaryň wekilleriniň) bellenilen wagtlarda, kesgitlenen düzgünlere laýyklykda, söwda geleşiklerini (kontraktlaryny)...