BANK GOÝUMY/БАНКОВСКИЙ ДЕПОЗИТ/ BANK DEPOSIT

Islenilen wagty ýa-da belli bir wagtdan soňra yzyna almak şerti bilen banka goýlan pul. Goýumlar goýlandan soňra, bankyň çeken serişdesi hasaplanylýar. Bank goýlan pul serişdesi üçin ylalaşylan göterimi töleýär we bellenilen wagtda talap edilen puly yzyna gaýtaryp berýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.