BANK KARZY/БАНКОВСКИЕ КРЕДИТ/BANK LOAN

Belli bir möhletiň dowamynda yzyna gaýtarmak we kesgitlenen möçberde göterim tölegini tölemek şerti bilen bankdan alynýan pul serişdeleri. Esasan, söwda, oba hojalyk, senagat önümçiligini maliýeleşdirmäge gönükdirilýär. Ýörite we gaýry maksatlar üçin hem berilýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.